Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Antilope Hosting BV V1.0, augustus 2014
Copyright ©Antilope Hosting BV – alle rechten voorbehouden.

1. Bepalingen

1.1 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.
1.2 Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Antilope Hosting BV een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.
1.3 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
1.4 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: De door Antilope Hosting BV geëxploiteerde producten en diensten, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend worden verstaan domeinregistratie en webhosting, een geleverde of ter beschikking gestelde server en alle overige producten en diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van Antilope Hosting BV of in een Overeenkomst.
1.5 Onder ‘Antilope Hosting BV’ wordt verstaan: Antilope Hosting BV, ingeschreven in het handels register van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 58766170.
1.6 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen Antilope Hosting BV en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door Antilope Hosting BV aan Klant.
1.7 Onder ‘Servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door Antilope Hosting BV aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen (webhosting)diensten.
1.8 Onder ‘Computerapparatuur’ wordt verstaan: Hardware in de vorm van Computers, servers en randapparatuur zoals printers e.d. geleverd aan de klant voor zakelijk of prive gebruik.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen Antilope Hosting BV en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 Antilope Hosting BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werken indien anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud Antilope Hosting BV zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de diensten welke door Antilope Hosting BV aan klanten van gelieerde ondernemingen worden geleverd.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij Antilope Hosting BV en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
3.2 Door Antilope Hosting BV verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
4.2 Klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per e-mail of brief opzegt.

5. Vergoedingen

5.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
5.2 Antilope Hosting BV behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig(30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Antilope Hosting BV genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6. Betaling

6.1 Antilope Hosting BV is bevoegd haar facturen aan de Klant op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail, toe te zenden. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Antilope Hosting BV het recht voor om de meerkosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen, waarbij deze meerkosten worden gesteld op tenminste € 2,50 per factuur. Ongeacht de wijze van verzending van de factuur zal deze voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.2 Indien de Klant een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel, zoals I-Deal of Paypal, en de keuze van de Klant brengt voor Antilope Hosting BV kosten met zich die hoger zijn dan de kosten die Antilope Hosting BV zou hebben moeten dragen indien de Klant giraal zou hebben betaald, behoudt Antilope Hosting BV zich het recht voor om de meerkosten aan de Klant in rekening te brengen.
6.3 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalings condities. Bij ontbreken van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
6.4 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.
6.5 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7. Opschorting

7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is Antilope Hosting BV gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Antilope Hosting BV kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is Antilope Hosting BV gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan Antilope Hosting BV niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
7.2 Indien de Klant niet binnen de gestelde periode de volledige betaling voldoet heeft Antilope Hosting BV het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

8. Voorbehoud en eigendom van rechten

8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van Antilope Hosting BV totdat alle verschuldigde bedragen aan Antilope Hosting BV zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.4 en 6.5 bedoeld.
8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.3 en 6.4

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

9.1 Antilope Hosting BV zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Antilope Hosting BV zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
9.2 Antilope Hosting BV kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.
9.3 Antilope Hosting BV is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen ook via de servers van Antilope Hosting BV verzonden (e-mail) berichten.
9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Antilope Hosting BV onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Antilope Hosting BV zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Antilope Hosting BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
9.5 Antilope Hosting BV is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen.

10. Verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Antilope Hosting BV opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orde, in het bijzonder zal de Klant:

  • geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3)
  • geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.
  • zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van Antilope Hosting BV.
  • zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligings gaten, hieronder vallen ook de servers van Antilope Hosting BV. zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

10.3 De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van Antilope Hosting BV niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.
10.4 De Klant is verplicht om door Antilope Hosting BV verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in tevullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
10.5 Indien Antilope Hosting BV op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud Antilope Hosting BV zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
10.6 Antilope Hosting BV houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
10.7 Antilope Hosting BV zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 immer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart Antilope Hosting BV voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11. Aanvraag domeinnamen

11.1 Antilope Hosting BV bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de  verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreerd kan Antilope Hosting BV hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
11.2 Indien een aangevraagde domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat Antilope Hosting BV de aanvraag indiend bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij Antilope Hosting BV kan Antilope Hosting BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart Antilope Hosting BV tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12. Aansprakelijkheid Antilope Hosting BV

12.1 Antilope Hosting BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart Antilope Hosting BV dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
12.2 Antilope Hosting BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart Antilope Hosting BV dan ook van enige aansprakelijkheid.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Antilope Hosting BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en Antilope Hosting BV had kunnen weten dat door dit gedrag schade zou kunnen ontstaan.

13. Geheimhouding en gegevensverwerking

13.1 Zowel Klant als Antilope Hosting BV zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
13.2 De Klant geeft Antilope Hosting BV hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die Antilope Hosting BV aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
13.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Antilope Hosting BV. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Antilope Hosting BV kenbaar maken.
13.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Antilope Hosting BV zijn opgeslagen.
13.5 Antilope Hosting BV spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

14. Rechten van Intellectuele Eigendom

14.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van Antilope Hosting BV valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van Antilope Hosting BV. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Antilope Hosting BV.

15. Overmacht

15.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt: storingen in het datacenter waar de servers van Antilope Hosting BV zijn ondergebracht, kabelbreuken in de verbindingen daarnaartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Antilope Hosting BV.

16. Geschillen

16.1 Op alle geschillen tussen enerzijds Antilope Hosting BV en anderzijds de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

17. Diversen

17.1 De Algemene Voorwaarden welke zijn vermeld op de website van Antilope Hosting BV zijn tevens hiervan te downloaden.

Levering Computerapparatuur

18. Leverings Termijn

18.1 Op producten en diensten van Antilope Hosting BV gelden afgesproken leveringstermijnen.
18.2 levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Antilope Hosting BV, het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Antilope Hosting BV op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is.
18.3 Indien een levertijd niet behaald kan worden stelt Antilope Hosting BV de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen worden teruggestort.
18.4 De punten 18.1, 18.2 en 18.3 van de aanvullende voorwaarden Levering Computerapparatuur hebben geen betrekking op domeinnaamregistraties en webhosting.

19. Reclames

19.1 Alle risico’s van verlies,vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
19.2 Afnemer is verplicht om de door Antilope Hosting BV geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
19.3 Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Antilope Hosting BV worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
19.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
19.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
19.6 Indien een reclame door Antilope Hosting BV gegrond wordt bevonden, heeft Antilope Hosting BV het recht de volgende keuze te maken:

a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Antilope Hosting BV worden afgegeven.
c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

19.7 Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
19.8 Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Antilope Hosting BV teruggezonden.

20. Retourzendingen

20.1 Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van zeven werkdagen na ontvangst van producten. Afnemer dient binnen deze periode de producten te retourneren en is daarbij niet verplicht een reden van retour op te geven.

De afkoelperiode is niet van toepassing bij;

a. Zakelijke opdrachten en transacties.
b. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
c. Producten die speciaal voor afnemer worden geïmporteerd.
d. Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.
e. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
f. Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.
g. Audio- en video-opnamen en software waarvan de zegel reeds is verbroken.

De punten 20.1 a t/m f hebben geen betrekking op domeinnaamregistraties en webhosting.

20.2 Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt Antilope Hosting BV retourzendingen door afnemer vooraf schriftelijk te melden. Retourzendingen moeten in ieder geval zijn voorzien van een geldige factuur van Antilope Hosting BV.
20.3 In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Antilope Hosting BV van het recht op retour binnen de afkoelperiode. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke criteria door Antilope Hosting BV bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Antilope Hosting BV zijn gecrediteerd.
20.4 Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden. Afnemer zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door Antilope Hosting BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
20.6 In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag inclusief verzendkosten of administratiekosten van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet.
20.7 Indien afnemer een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) terugstuurt binnen de afkoelperiode van 7 werkdagen, heeft afnemer tevens recht op teruggave door Antilope Hosting BV van de reeds aan afnemer in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. De kosten voor het retourneren van de producten naar Antilope Hosting BV zijn wel voor rekening van de afnemer.
20.8 Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

21. Geschillen

21.1 Op alle geschillen tussen enerzijds Antilope Hosting BV en anderzijds de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

22. Diversen

22.1 De Algemene Voorwaarden welke zijn vermeld op de website van Antilope Hosting BV zijn tevens hiervan te downloaden.

 

Algemene Voorwaarden Antilope Hosting BV V1.0, augustus 2014
Copyright ©2013 - 2020 , Antilope Hosting BV – alle rechten voorbehouden.
Mijn-domein-naam.nl en Edore webhosting zijn onderdeel van Antilope Hosting BV.

Niets van deze voorwaarden mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Antilope Hosting BV